november 2017


 

Uitspraak Raad van State inzake herzieningsverzoek Kunstvertoon

 
Hierboven heeft u kunnen lezen dat het college van B&W van gemeente Súdwest-Fryslân geen gehoor heeft gegeven aan twee verzoeken van Kunstvertoon in juni/juli van dit jaar. Wij verzochten het college nogmaals om transparantie te betonen over het gemeentelijk handelen, reageren en informeren in 2003/4 en in de jaren 2010-2017, waardoor het Kunstvertoon cursusproject te Sneek ernstig was benadeeld. Wij hoopten alsnog met het college in overleg te kunnen treden, nadat al onze verzoeken vanaf 2010 om op open en eerlijke wijze te overleggen niet waren gehonoreerd.
Deze weigering had tot gevolg dat voor het seizoen 2017/2018 door Kunstvertoon in Sneek niet een gebruikelijk cursusprogramma kon worden aangeboden, ook niet in verkleinde vorm. Wij moeten ons beperken tot hooguit een of enkele cursussen.
Het hield ook in dat de juridische procedures moeten worden voorgezet. Een eerste stap daarin was de afhandeling van het verzoek om herziening van de hoger beroepsuitspraak van 17 juni 2015 door de Raad van State. De hoger beroepsuitspraak had betrekking op het in 2012 door Kunstvertoon ingediende nadeelcompensatieverzoek.

Op 10 oktober vond de in het gebouw van de Raad van State te Den Haag de herzieningszitting plaats.
Kunstvertoon wordt bijgestaan door mr. W. Sleijfer van De Haan Advocaten te Leeuwarden.
De uitspraak volgde op 15 november. Centraal in de nadeelcompensatieprocedure stond de vraag of het verzoek van Kunstvertoon (2012) al dan niet verjaard was; afhankelijk daarvan kon het verzoek als gegrond worden aangemerkt en verder in behandeling worden genomen. Naar de mening van Kunstvertoon heeft de gemeente de nadeelcompensatieprocedure (vanaf 2012) ondermijnd: de gemeente heeft vanaf 2010 tegenover Kunstvertoon, advies- en rechtscolleges keer op keer beweerd dat zij het raadsbesluit in 2004 met bezwaarmogelijkheid volgens de regelgeving had bekend gemaakt.
Gevolg was dat ons bezwaar (2013) ongegrond werd verklaard, achteraf dus onterecht. Ook de beroepsrechtbank maakte om dezelfde reden deze dwaling (2014). Vervolgens bleek ons uit onderzoek dat de gemeentelijke beweringen vanaf 2010 onjuist waren geweest: het besluit was in 2004 niet gepubliceerd. Gezien de eerdere gerechtelijke dwalingen, heeft Kunstvertoon in de hoger beroepszaak (2015) op dit onderwerp ingezet. De Raad van State oordeelde echter dat niet alleen dit objectieve feit van belang was, maar ook een aantal subjectieve feiten en omstandigheden in 2004. Daarbij borduurde de Raad van State voort op een misinterpretatie bij de bestuursrechtbank, die eveneens was ontstaan doordat men had geloofd dat in 2004 het raadsbesluit was gepubliceerd. Zo werd de nadeelcompensatieprocedure tot en met de hoger beroepszaak een kansloze missie als gevolg van onware gemeentelijke beweringen. Daar kwam nog bij dat in 2015 wegens nieuwe wet- en regelgeving anders werd geoordeeld dan in voorgaande jaren.

Er was niet van uitgegaan dat het herzieningsverzoek zou leiden tot gegrondverklaring van het nadeelcompensatieverzoek, omdat een herzieningsprocedure wegens de formeel-juridische beperkingen daarvoor de mogelijkheden niet bood. In een herzieningsprocedure kan de Raad van State een eenmaal genomen (hoger beroeps-)uitspraak niet herzien op basis van aangevoerde feiten die ook vóór de hoger beroepsuitspraak al bekend waren. Hoewel Kunstvertoon alle motivering in de hoger beroepsuitspraak, die tot de ongegrond-verklaring hadden geleid, overtuigend met argumenten kon weerleggen, konden deze argumenten dus niet in de beoordeling worden meegenomen.
Waar het Kunstvertoon echter om ging, was in hoeverre in de uitspraak de ruimte zou worden gegeven om de kwestie op een andere juridische wijze alsnog op te lossen. Daar hoopten wij op, temeer nadat tijdens de zitting die gedachte al werd aangereikt.
In de uitspraak is ons die ruimte inderdaad volop geboden. Dat lichten wij toe.
Cruciaal is dat de Raad van State in de recente uitspraak heeft verduidelijkt, dat in het kader van deze herzieningsprocedure de door Kunstvertoon aangevoerde feiten en omstandigheden in 2003/4 niet konden worden meegenomen. Tevens stelde de Raad van State vast dat in deze herzieningsprocedure de door Kunstvertoon aangetoonde gemeentelijke misinformering vanaf 2010 (waardoor de procedures waren ondermijnd), niet kon worden meegenomen.
Dat laat voor Kunstvertoon de gewenste ruimte om middels een alternatieve procedure zowel de feiten en omstandigheden in 2003/4 als de gemeentelijke misinformering vanaf 2010 voor te leggen, dus alle oorzaken die tot de onhoudbare werksituatie in Sneek van 2003/4 tot heden hebben geleid.
Er is dus in de uitspraak alle ruimte gelaten om het hele traject vanaf 2003/4, inclusief hetgeen uit onderzoek vanaf 2014 is gebleken, opnieuw voor te leggen, nu aan de civiele rechter, niet langer gehinderd door de beperkingen van een herzieningsprocedure.

Het blijft een feit, dat wanneer de gemeente in 2010 onmiddellijk eerlijk en compleet had geïnformeerd over de besluitvorming en de bekendmakingen rondom het raadsbesluit in 2004, dat dan het nadeelcompensatieverzoek onmiddellijk had kunnen worden ingediend. Daarbij had Kunstvertoon onmiddellijk alle aspecten kunnen inbrengen en zou onmiddellijk zijn geoordeeld op basis van de correcte en complete gegevens. Dan had de zaak in 2011 kunnen worden afgesloten.
Door de gemeentelijke misinformering vanaf 2010 is het zo gelopen dat anno 2017 nog niet eenmaal kon worden geoordeeld op basis van de correcte en complete gegevens betreffende ‘2003/4’. Dat valt het college zeer te verwijten.

Voor Kunstvertoon staat voorop dat de kwestie in volle omvang wordt afgehandeld en in totaliteit wordt opgelost. Daardoor zijn ons mogelijkheden om in Sneek nieuwe cursusprogramma’s aan te bieden voorlopig heel beperkt.
 
 
Kunstvertoon cursusproject Sneek
17 november 2017

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2018 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden