Met ingang van najaar 2014

 
 

vanaf 2014:

nieuwe bouwkunstactiviteiten

mede mogelijk gemaakt door provinsje Fryslân

 
 
In het kader van het ‘Kunstvertoon cursusproject Sneek’ heeft Kunstvertoon meermalen onderzoeks- en cursusprojecten uitgevoerd, welke mede mogelijk zijn gemaakt door ondersteuning door provinsje Fryslân.
Twee projecten (in 2003 en 2007) handelden over het gebouwde agrarisch erfgoed in Fryslân en daarbuiten. Twee andere projecten (in 2007-2009 en vanaf 2014) handelden over het bouwen en de architectuur in Friesland, Nederland en toonaangevende Europese landen.

Het realiseren van een dergelijk programma vergt veel tijd voor algemeen en locaal onderzoek- en voor ontwikkeling en kan niet kostendekkend zijn, ook niet wanneer ureninzet en vooronderzoek niet worden meegerekend. Financiële ondersteuning is dan noodzakelijk.
In het laatstgenoemde project (vanaf 2014) worden fundamenteel en toegepast onderzoek gecombineerd met het ontwikkelen en het organiseren van educatieve activiteiten. Daarmee sluit het aan bij een provinciale doelstelling: de kennisvermeerdering en educatie met betrekking tot elementen en structuren die karakteristiek zijn voor de Friese geschiedenis.

In dit project legt Kunstvertoon verbindingen tussen het locale Fryske bouwen, de bouwkunst in Nederland en de trendsettende architectuurontwikkelingen in Europa.
Door deze op eigen onderzoekservaring gebaseerde nieuwe benadering, lukt het tevens om twee heel verschillende kanten van de architectuurhistorie te combineren: de anonieme, locaal gebonden bouwtradities en de monumentale bouwkunst. Dat werpt al met al een nieuw, boeiend en verhelderend licht op de geschiedenis van bouwen en bouwkunst. Die benadering spreekt velen aan.

Vanaf najaar 2014 zijn in voorbereiding en deels uitgevoerd:
• vernieuwing en uitbreiding van de programma’s van de Bouwkunst-overzichtscursussen I, II en III
  (uitbreiding van 30 cursusmodules tot ca. 45 modules van elk 2½ uur)
• herinrichting van deze cursussen, om deze ook te kunnen aanbieden in de vorm van korte themacursussen
• openingsavonden met als thema het historische Leeuwarden (in verschillende plaatsen)
• een cursus, welke handelt over 2000 jaar Leeuwarden
• ontwikkeling en organisatie van verschillende dagexcursies naar Leeuwarden:
     – dagexcursie ‘Van nederzetting tot stad’
     – dagexcursie ‘Leeuwarden, 17e en 18e eeuw’
     – dagexcursie ‘Leeuwarden, 19e en 20e eeuw’
• dagdeel- en dagexcursies naar andere Friese steden

Helaas ondervindt Kunstvertoon bij de uitvoering van dit project veel hinder van de kwestie met gemeente Súdwest-Fryslân. In de komende zomer zal over het vervolg mededeling worden gedaan.

 
 

 
 

Een aantrekkelijke kennismaking
met dit nieuwe bouwkunstprogramma is de:

 
 

Openingsavond Leeuwarden,

van vroegstedelijke nederzetting tot 19de eeuwse stad

 
 
In verschillende plaatsen organiseert Kunstvertoon een aantal openingsavonden over de wordingsgeschiedenis van Leeuwarden. Deze bijeenkomsten en ook de Leeuwarden-excursies vormen onderdeel van het Kunstvertoonprogramma over het gebouwde erfgoed.
Peter van de Werf brengt de 2000-jarige geschiedenis van Leeuwarden heel nabij, mede aan de hand van interessante beeldseries. Het begint met een agrarische nederzetting in de ijzertijd. Later vormen zich enkele bewoningskernen op verhogingen waar de Ee uitmondt in de Middelzee. Er ontwikkelt zich een handelsplaats. Ook ontstaan enkele kerkelijke centra. De nederzettingen groeien samen. Waterstromen en grachten bepalen de latere stedelijke structuur. Kerken, kloosters en de versterkte steenhuizen van hoofdelingen verlenen aanzien. Na de strubbelingen van de late middeleeuwen brengt de instelling van een centraal gezag enige rust; na 1500 bloeit de stad op. Daarvan getuigt nog steeds de Oldehove-toren. De opstand tegen het Spaanse gezag brengt nieuwe onrust, maar de komst van stadhouder Willem Lodewijk, ‘ús Heit’, betekent een keerpunt. Als stad met een stadhouderlijk hof vergaat het Leeuwarden in de 17de en 18de eeuw goed. Dat valt af te lezen aan de Waag, aan vele fraaie woonhuisgevels, het stadhuis en de gebouwen in verband met het Friese hof.
Na de Franse tijd – de jaren rond 1800 – volgt een nieuwe episode. De bolwerken worden ontmanteld en de land- en waterpoorten gesloopt. De stad opent zich, er komt een groene ‘wandeling’ tot stand over de in landschapstijl omgetoverde stadsranden. Die fraaie groene rand wordt vervolgens stap voor stap ingevuld met grootschaliger gebouwen en functies passend bij de nieuwe opvatting van de stad, waaronder het Paleis van Justitie en het Beursgebouw van Thomas Romein.
Leeuwarden verkreeg een nieuw gezicht, maar toont nog steeds volop haar geschiedenis.

 

Programma, inschrijven:

Vanaf 19.10 uur bent u van harte welkom. Om 19.30 uur begint de algemene uitleg, gevolgd door de onder-werpen van die avond. Er is een koffie/theepauze. Het programma duurt tot 22.00 uur.
Het aantal plaatsen is beperkt (30 personen), vergeet u dus niet in te schrijven. Informatie over de data in de drie plaatsen: vanaf medio september op onze website (of aanvragen via e-mail of telefonisch bij het secretariaat).

● De openingsavond vormt tevens een mooie opstap voor de Leeuwarden-excursie.
● De avond kan ook een aantrekkelijke kennismaking zijn met de bouwkunstcursussen.

 

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden