juni 2017

 

OPEN BRIEF (gedeelten uit)
 
APPÉL AAN HET COLLEGE VAN B&W

 

Beeldserie Sneek
Wij hebben het college in zomer 2017 uitgenodigd om een wandeling te maken, waarmee de kwestie eenvoudig zou kunnen worden opgelost: klik voor beeldserie.

 
 
 
Geacht college van B&W van gemeente Súdwest-Fryslân,
 
 
Het Kunstvertoon cursusproject in Sneek werd vanaf 2003/2004 en opnieuw vanaf 2010 door gemeentelijk handelen gehinderd in de uitvoering. Met deze open brief doen wij aan u een oproep om eerlijkheid te betonen over het feit dat het raadsbesluit in 2004 niet conform de regelgeving is bekend gemaakt en daarmee ook over het gemeentelijk handelen en reageren vanaf 2010 hieromtrent.
[ ……. ]
Al met al is om twee redenen een normale rechtsgang belemmerd en nagenoeg onmogelijk gemaakt. In de eerste plaats wegens de uiterst gebrekkige informatieverstrekking, in 2010 en ook na 2010 (tot in 2015 dienden wij tien Wobverzoeken in; menigmaal is gesteld dat er niets meer was, maar bleek dat onjuist; wij hebben gevraagde documenten veel later, tot in 2015, via andere wegen alsnog weten te verkrijgen.). De Nationale ombudsman kwalificeerde de informatievoorziening als “onbehoorlijk”.
In de tweede plaats: vanaf 2010 heeft de gemeente aangegeven dat omtrent het raadsbesluit alles netjes en volgens de regels is gegaan en dat een bezwaarmogelijkheid was geboden. Dat was echter onjuist. Kunstvertoon, maar ook bezwarencommissies en rechtscolleges hebben uit gemeentelijke uitlatingen ten onrechte opgemaakt dat in 2004 het raadsbesluit was gepubliceerd, op de gemeentepagina in het Sneeker Nieuwsblad, in overeenstemming met de regelgeving in 2004. Wanneer die misvatting had postgevat in adviezen, verslaggeving en uitspraken, corrigeerde de gemeente niet, ook niet in een volgende procedurefase. In 2015 reikte de gemeente de Raad van State ook aan dat in 2004 de raadsagenda in 2004 was kenbaar gemaakt. Onderzoek wees uit dat ook dat niet is gebeurd zoals in het Reglement van 2004 vereist, namelijk door verwijzing naar een raadsagenda op de gemeentepagina in het Sneeker Nieuwsblad. Zelfs de raadsvergadering was niet aangekondigd op de gemeentepagina.
 
Na de uitspraak van de RvS heeft Kunstvertoon vanaf zomer 2015 het college op velerlei manieren verzocht om open en eerlijk te erkennen dat in 2004 noch het raadsbesluit was gepubliceerd noch de raadsagenda was kenbaar gemaakt zoals vereist, ondermeer middels meerdere Wobverzoeken, Wobbezwaren, brieven aan het college, een klachtenprocedure en beroepsprocedure. [ ……. ] Het is Kunstvertoon niet duidelijk waarom de gemeente nalaat om de complete kranten in het archief van het Fries Scheepvaartmuseum te raadplegen, waaruit blijkt dat niet is gepubliceerd c.q. kenbaar gemaakt. Wij staan overigens op het standpunt dat gemeente al in 2010 de archieven had behoren te raadplegen, alvorens zich uit te laten over publicatie en kenbaarmaking tegenover Kunstvertoon, adviescolleges, Rechtbank Noord en de Raad van State.
[ ……. ]
De Nationale ombudsman heeft de kwestie serieus opgevat en voerde een langdurig onderzoek uit, van april 2016 tot maart j.l. De Nationale ombudsman mag echter niet oordelen over juridische kwesties of uitspraken; men was daarom afhankelijk van de gemeentelijke openheid. De gemeente reageerde echter ontwijkend, ondermeer door te verwijzen naar de uitspraak van de Raad van State (welke was ‘gekleurd’ door de gemeentelijke uitlatingen). Gevolg is dat de Nationale ombudsman over cruciale aspecten haar bevindingen niet naar buiten heeft kunnen brengen. Het onderzoek kreeg weinig kans. De Nationale ombudsman heeft wel kunnen reageren op het andere belangrijke onderwerp, de informatievoorziening in en vanaf 2010. De Nationale ombudsman kwalificeerde deze als “onbehoorlijk”.
[ ……. ]
Deze kwestie onderscheidt zich van andere: de gevolgen hebben een directe invloed op de uitvoering en de voortgang van het cursusproject. Wij wilden en konden in de zeven procedurejaren onze cursisten en belangstellenden niet lastig vallen met uitleg over deze kwestie: men volgt onze cursussen voor een positieve ervaring. Kunstvertoon was gedwongen allerlei maatregelen door te voeren. [ ……. ]
 
Een gemeente heeft zich aan de regels te houden, ook de regels om raadsbesluiten bekend te maken. Dat deed zij in 2004 niet. Ook heeft zij vanaf 2010 laten gebeuren dat feiten voor Kunstvertoon, bezwarencommissies en rechtscolleges lange tijd toegedekt bleven, hetgeen naar onze mening niet hoort.
Los daarvan heeft een gemeente een maatschappelijke taak. Daarop menen wij te mogen wijzen, omdat de doelstelling van het Kunstvertoon-cursusproject dienstbaar is aan de samenleving. Waar het ging om de kwesties hebben wij van die gemeentelijke taak niets mogen ervaren. [ ……. ]
[ ……. ]
Wij doen aan u een appél om onder ogen te zien:
– dat Kunstvertoon vanaf 2010 door uiterste inspanningen bekend raakte met de gemeentelijke rol
en dat de uiterst gebrekkige informatievoorziening in en na 2010 de afhandeling zeer bemoeilijkte
– dat de gemeente van 2010 tot 2015 aan Kunstvertoon en alle rechtscolleges ten onrechte heeft doen
aannemen dat in 2004 het raadsbesluit was kenbaar gemaakt en gepubliceerd zoals vereist, terwijl zij had verzuimd zich daarvan te vergewissen middels onderzoek in de archieven
– dat de gemeente zich na de uitspraak van de Raad van State (juni 2015) ten onrechte verschuilde achter
de door haar eigen inbreng ‘gekleurde’ juridische uitspraken én ondermeer achter de regel van de bewaarplicht van 1 jaar (het bewijs is vaststelbaar, ondermeer in het complete museumarchief).
 
Wij willen ook in algemene zin een teken stellen. Wij zijn van mening dat een dergelijke situatie, waarbij een maatschappelijk project, al dan niet van professionele aard, op een dergelijke manier en zo langdurig door een overheid wordt gefrustreerd, nimmer meer zou mogen plaatsvinden.
 
Na 2010 hebben wij naar u toe, in verzoeken en procedures of in brieven aan burgemeester en wethouders, vele malen onze twijfel over de gang van zaken uitsproken en gevraagd om een open en eerlijk gesprek met het college of om een eerlijke reactie op basis van feiten. Behoudens een gesprek in 2013 (waarin onjuist is geïnformeerd), bent u niet ingegaan op onze vraag om overleg of de vraag om op open en eerlijke wijze te reageren op basis van de feiten en zonder juridische voorbehouden.
Ook op onze zeer recente brief ontvingen wij geen reactie. Daarin schreven wij u dat Kunstvertoon, gezien de gevolgen voor de cursusprogramma’s, niet in de positie verkeert nog langer te kunnen wachten met het bieden van duidelijkheid aan cursisten en publiek.
Daarom sturen wij deze open brief, die wij tevens publiek maken, ondermeer op onze website.
 
Ons cursusproject kon slechts bestaan dankzij een altijd positieve inzet, hoe de situatie ook was.
Wij menen te mogen stellen dat wij in Sneek, ondanks de omstandigheden, een project hebben gebracht dat zich in ieder geval qua inhoud en uitvoering in Nederland onderscheidt. *nootWij willen positief besluiten. Toen in 2004 duidelijk werd dat van een normale voortzetting en uitbouw van het project geen sprake meer kon zijn zolang de concurrentiesituatie aanhield, waardoor op allerhande wijze moest worden ingeleverd, hebben wij al het mogelijke ondernomen om toch aan de weg te blijven timmeren. Ondanks de lastige omstandigheden zijn wij bijvoorbeeld gestart met enkele bijzondere onderzoeks- en cursus-projecten, over het agrarische erfgoed in en buiten Fryslân en over bouw- en architectuurhistorie in Fryslân in relatie tot de Nederlandse en Europese architectuurhistorie. Voor de omvangrijke onderzoeksactiviteiten is daarbij een beroep gedaan op provinciale subsidiemogelijkheden.
Vanaf 2010 wilde Kunstvertoon, na het vertrek van de collega-cursusaanbieder, opnieuw handen en voeten geven aan het brede cursusprogramma van de beginjaren, door middel van het starten van een aantal nieuwe cursusseries: ‘Klassieke culturen’, ‘Hemel op Aarde’, ‘Regiocursussen’, 19de en 20ste eeuw’, ‘Landelijke cultuur – het boerenhuis’, ‘Stedencursussen’, ‘Beroemde kunstenaars’, ‘Muziekgeschiedenis’, ‘Technieken’ en ‘Visies’.
Ondanks de omstandigheden hebben wij met enkele van deze series een start kunnen maken. De reacties waren zeer positief. Onze programma’s waren ondermeer succesvol door de bijzondere onderwerpen, de vernieuwende interdisciplinaire benadering, de presentatie waarbij gebruik wordt gemaakt van het unieke en omvangrijke Europabrede beeldarchief en de fraaie Kunstvertoon cursuspakketten en –syllabi. De waardering blijkt ook uit het feit dat nimmer een cursus hoefde te worden geannuleerd om reden van te weinig belangstelling.
De problemen waren heel groot, maar ook gezien de reacties mogen wij stellen dat Kunstvertoon gedurende 17 jaren een bijzonder, vernieuwend en deels voor Nederland uniek programma heeft weten aan te bieden, waaraan velen hebben kunnen deelnemen.

Het is in die positieve gedachte dat wij u uitnodigen om een korte wandeling te maken naar het Fries Scheepvaartmuseum. Wij hebben u er meermalen op gewezen dat zich hier de betreffende Sneeker Nieuwsbladen bevinden. U kunt dan vaststellen dat in 2004 de raadsvergadering niet is aangekondigd, dat niet naar een raadsagenda elders is verwezen en dat over het raadsbesluit niet conform de regelgeving is gepubliceerd. Wij hebben erover nagedacht hoe wij, in de geest van onze cursusprogramma’s, dit verzoek kunnen presenteren. Daar hebben wij het volgende op gevonden: op onze website www.kunstvertoon.nl vindt u een kunstrijke architectonische beeldserie van de route, waarmee wij u willen uitnodigen op stap te gaan. [ ……. ]

 
Wij vragen u om de vaststelbare waarheid onder ogen te zien: het niet volgens de regels publiceren c.q. kenbaar maken in 2004 en het gemeentelijk reageren daaromtrent vanaf 2010.
Daarbij verzoeken wij u zich niet langer te verschuilen achter juridische mogelijkheden.
Gezien de gevolgen voor het cursusproject, voor cursisten en publiek, zijn wij van mening dat een excuus van het college van B&W over het gebeurde op zijn plaats is, dat wil zeggen uw erkenning dat de door de gemeente gevolgde weg in 2004 en vanaf 2010 niet de juiste was.
Wij roepen u op om daarin te voorzien.

 
Situaties kunnen ontstaan en kunnen worden zoals niemand het heeft gewild. Wij willen blijven geloven dat u maatschappelijke activiteiten niet wilt frustreren, omdat een gemeentebestuur slechts voor ogen kan hebben om aan burgers en initiatieven mogelijkheden te bieden er iets goeds van te maken in algemeen belang. Daarom willen wij erop blijven vertrouwen dat u uw verantwoordelijkheid neemt en beantwoordt aan ons appél,
 
 
Hoogachtend,
 
 
Kunstvertoon cursusproject Sneek
juni 2017
 
 
 
 
 
 
 

Antwoord college van B&W op Open brief / Reactie van Kunstvertoon

 
Inmiddels hebben wij van het college van B&W een antwoord ontvangen op onze Open brief van 28 juni. In dat antwoord reageert het college alsnog op onze eerdere brief van 12 juni. Die brief was een laatste poging om het college te bewegen tot een open communicatie, in de hoop dat naar buiten treden niet nodig zou zijn.
In haar antwoord geeft het college uitsluitend aan dat men niet inhoudelijk op onze brieven kan ingaan omdat de kwestie onder de rechter is.
 
Deze reactie van het college van B&W heeft tot gevolg:
1) dat cursisten en publiek nu nog geen duidelijkheid kan worden geboden over de omvang van het cursusprogramma in de toekomst. Het betekent dat de meeste cursusreeksen, waarmee veel cursisten in voorgaande jaren een start hebben gemaakt, in het eerstvolgende seizoen niet kunnen worden uitgevoerd.
2) dat Kunstvertoon gedwongen is zich opnieuw te richten op de juridische route. Was ons in 2010 alle informatie en aanwezige kennis aangeboden, dan had de kwestie spoedig kunnen worden afgerond. Dat is toen en in de navolgende jaren echter niet mogelijk gebleken. Ook onze recente Open brief heeft daarin geen verandering kunnen brengen.
 
Het is jammer dat de gemeente al veel jaren alleen op deze juridische manier wenst te ‘communiceren’ en dat een overleg, waarbij men elkaar recht in de ogen kan kijken, geen kans heeft gekregen.
Het is echter voor nu de stand van zaken, waardoor helaas de mogelijkheden voor het cursusprogramma in het komende seizoen worden bepaald. In september of oktober hopen wij u meer informatie te kunnen bieden.
 
 
Kunstvertoon cursusproject Sneek
juli 2017

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2019 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden