juni 2017


 

Kwestie gemeente Súdwest-Fryslân  –  ter inleiding

 
 
Geachte cursisten, oud-cursisten en belangstellenden,
 
 
In 2000 is Kunstvertoon gestart met het ‘Kunstvertoon-cursusproject Sneek’, waarmee wij ons hebben gericht op het publiek in Sneek e.o. en na de aanloopjaren op heel Friesland en Noord-Nederland.
Als initiatiefnemers kijken wij voor een deel met veel genoegen terug op die zeventien jaren. Echter voor een ander deel zijn er zeer gemengde gevoelens.
 
De positieve gedachten komen in ons op wanneer wij denken aan de eerste jaren vanaf 2000, de snelle uitbouw van het project in Sneek en het uitrollen naar andere plaatsen. Dat geldt ook voor het feit dat wij middels onderzoek en ontwikkeling hebben kunnen werken aan bijzondere cursusprogramma’s, op basis van een vernieuwende benadering en met voor Nederland unieke onderwerpen. Even belangrijk zijn de altijd plezierige en inspirerende contacten met onze deelnemers: liefhebbers, kenners en beroepsmatig geïnteresseerden, incidentele bezoekers en de vele deelnemers die wij al vaak bij onze activiteiten mochten verwelkomen.
Het doel was en is: verbreding en verdieping van de kennis van het waardevolle cultuurgoed.
Het middel: educatieve programma’s, hoogwaardig in inhoud en uitvoering, boeiend en in een plezierige ambiance. Centraal staat: het respect voor de handmatige, intellectuele en kunstzinnige arbeid en prestaties van onze voorouders, van prehistorie tot recent. Wij menen met dit model- en pilotproject in Sneek vanaf 2000 iets substantieels en bijzonders te hebben gebracht.
 
Daarnaast moeten wij onder ogen zien dat het cursusproject zeer langdurig ernstig is bemoeilijkt en gedupeerd door de handelswijzen van gemeente Sneek c.q. gemeente Súdwest-Fryslân.
Vanaf 2004 is sprake geweest van oneerlijke concurrentie met grote gevolgen voor het cursusproject.
Vanaf 2010, toen ons, na langdurig aanhouden, stap voor stap duidelijk werd dat die situatie in 2004 door de gemeente was veroorzaakt, is sprake geweest van langdurige belemmering van de rechtsgang.
 
Vanaf 2010, na zes lastige jaren door oneerlijke concurrentie, wilde Kunstvertoon haar doelstelling van de beginjaren – een breed interdisciplinair cursusproject – opnieuw handen en voeten geven.
De gemeentelijke informatieverstrekking over de voorgaande jaren was echter uiterst gebrekkig. Ook meende de gemeente dat de schade vanaf 2004 aan Kunstvertoon zelf te wijten was. Dat leidde tot juridische procedures. In 2014 en opnieuw in 2015 werd duidelijk dat vanaf 2010/2011 een normale rechtsgang ook was bemoeilijkt door onjuist gemeentelijk informeren over cruciale onderwerpen. Vanaf 2015 koos de gemeente er voor om te doen alsof de feitelijke waarheid, vaststelbaar in archieven, niet bestaat en niet in te gaan op onze vele verzoeken om openheid en eerlijkheid. Na de jaren van schade door oneerlijke concurrentie (2004-2010) volgden jaren van schade door het slepende conflict.
 
In die situatie viel het niet altijd mee om het cursusproject in Sneek gaande te houden. Al vroeg moest het uitrollen van activiteiten naar andere cursusplaatsen goeddeels worden gestopt. Helaas moest het project qua bezetting en programmering worden ingeperkt. Hoewel wij nog nimmer activiteiten hebben hoeven annuleren wegens te weinig belangstelling, viel niet te ontkomen aan uitstel van cursussen, soms afstel en frequente programma-aanpassingen ten gevolge van de problematiek met de gemeente. Ook noemen wij de gevolgen voor de kantoorbezetting en voor de cursusuitvoering. Niet altijd kon de continuïteit van cursussen en reeksen nog gewaarborgd worden, met name omdat de kostbare ontwikkeling van nieuwe cursusprogramma’s (de uitvoering is pas één of twee jaar na het begin van de voorbereidingen) steeds minder haalbaar en realistisch werd. Op al deze punten heeft het project vanaf 2004 steeds meer moeten inleveren, uitsluitend wegens het gemeentelijk handelen.
 
Zeer veel aandacht en energie moest uitgaan naar de procedures. Een open en eerlijke communicatie met de gemeente bleek niet mogelijk, wat wij ook probeerden.
Het is moeilijk voorstelbaar wat een gemeente bezielt om dit voor Nederland unieke educatief project op deze wijze te frustreren, zoveel jaren lang. Wij hebben vanaf najaar 2010 het college van B&W vele malen geïnformeerd over de directe en desastreuze gevolgen van het gemeentelijk optreden, tevergeefs.
 
Jarenlang hebben wij aan de slepende kwestie niet of nauwelijks bekendheid kunnen geven. Dat kon immers niet de bedoeling van ons project zijn. Wij willen onze cursisten een positieve ervaring meegeven en niet deel maken van een slepend juridisch conflict.
Nu de gemeente sedert 2015 haar toevlucht neemt tot oneigenlijke argumenten/middelen om zich niet te hoeven verantwoorden en daarmee ook verhinderde dat de Nationale ombudsman zich over belangrijke aspecten van het gemeentelijk handelen uit kon spreken, vindt Kunstvertoon het voldoende geweest.
Daar komt bij dat de gevolgen voor het cursusproject zodanig zijn, dat nog langer wachten met naar buiten treden geen optie meer is. De gevolgen kunnen niet langer worden uitgelegd zonder de oorzaak te noemen.
 
Met informeren alleen bereiken wij nog geen oplossing voor het cursusproject en is ons publiek nog niet geholpen. Nu wij de kwestie bekend hebben gemaakt, willen wij tegelijkertijd een nieuwe aanzet geven om deze tot een goede afloop te kunnen brengen. Kunstvertoon stuurde daarom een Open brief aan het college van B&W.
 
In die brief nodigen wij de gemeente c.q. het college uit om een bezoek te brengen aan het archief van het Fries Scheepvaartmuseum. Dan kan men vaststellen dat men in 2004 de regels heeft genegeerd: de raadsagenda en het raadsbesluit zijn in 2004 niet kenbaar gemaakt c.q. gepubliceerd en er is geen bezwaarmogelijkheid geboden zoals de gemeente van 2010 tot 2015 heeft doen geloven.
Gezien de gevolgen voor het cursusproject en voor cursisten en publiek, vragen wij om gemeentelijke excuses voor het feit dat Kunstvertoon in 2004 onwetend is gelaten en geen bezwaarmogelijkheid is geboden en voor het feit dat de gemeente hieromtrent vanaf 2010 niet alleen uitermate gebrekkig maar ook onjuist heeft geïnformeerd en dat de rechtsgang is belemmerd.
 
De wijze waarop de gemeente reageert op onze vragen over het verleden, ook nu, bepaalt tevens in hoeverre Kunstvertoon het project kan vervolgen. Vanaf 2000 kon de gemeente haar voordeel doen met een bijzonder cursusprogramma. Aanvankelijk was men verheugd over de komst van het Kunstvertoon cursusproject. Ook later zag men de kwaliteit van het aanbod, dat bleek meermalen. Dit maakt voor ons en voor velen het gemeentelijk handelen nog onbegrijpelijker.
Wij blijven echter vertrouwen op een goede afloop.
 

Met vriendelijke groet,
 

Kunstvertoon cursusproject Sneek
juni 2017

Design and development by HW Multimedia
Copyright © 2021 | Kunstvertoon | Alle rechten voorbehouden